Ntb en Fontys Rockacademie initiëren bijscholingsmogelijkheid voor pop musici

Nu menig professioneel popmuzikant zijn agenda leeg heeft zien lopen en zich afvraagt hoe de toekomst er uit gaat zien bieden Fontys Rockacademie en Ntb (onderdeel van Kunstenbond) een divers bijscholingstraject aan. Hans van den Hurk, teamleider van Rockacademie zegt: ‘Als HBO opleiding popmuziek moeten we ons elk jaar de vraag stellen of ons curriculum nog wel actueel is en aansluit bij de huidige realiteit zodat onze studenten de komende jaren in staat zijn financieel hun eigen broek op te houden. We beschikken daardoor over veel kennis en ervaring die ook zeer waardevol kan zijn voor de grote groep professionele popmusici die nu door Covid thuis zit.

Het traject wordt gecoördineerd door Alexander Beets die al meer dan 20 jaar verantwoordelijk is voor het kennisonderwijs binnen Rockacademie en start met een persoonlijk intake van de deelnemer door het docenten team van Rockacademie. De huidige situatie van de artiest wordt geanalyseerd. Hierin ook meegenomen een quick scan van de huidige product/markt combinaties, ervaring, netwerk en online profiel. Op basis hiervan wordt een persoonlijk gesprek gevoerd tussen deelnemer en coach waarin specifieke leerdoelen worden geformuleerd waar tijdens het traject aan gewerkt zal worden. Afhankelijk daarvan wordt een les en coaching traject opgezet. Het gehele traject duurt 10 weken waarin de cursist les krijgt van docenten alsmede professional in het veld. Daarnaast moet gewerkt worden aan het persoonlijk ontwikkel plan (POP). Het geheel eindigt met een assessment waarin de cursist feedback ontvangt op zijn plan, zijn leerdoelen, zijn voortgang en zijn visie op de toekomst.

Het les traject start najaar 2021 op een aantal zaterdagen. Elke zaterdag tussen 10.30 en 16.00 uur krijgt de cursist online les van docenten en professionals en heeft hij coaching bijeenkomsten waarbij alleen of in kleine groepen gewerkt wordt. Opgeven kan hier. Mocht je meer informatie willen dan kan je  bellen 0653289254.

De totale kosten voor het traject zijn €1500 per cursist. Voor financiering van het bijscholingstraject kan de cursist financiële ondersteuning ontvangen vanuit https://werktuigppo.nl/  Hij moet hiervoor wel zelf een aanvraag indienen.

Over Rockacademie https://rockacademie.nl/ 
Rockacademie heeft de gemengde beroepspraktijk centraal staan in haar opleiding en verwacht dat de cursist opgeleid wordt om in meerdere rollen actief professioneel te kunnen acteren in het werkveld. De opleiding beoogt haar studenten start bekwaam af te leveren op de arbeidsmarkt met een perspectief op een inkomen dat past bij een professioneel muzikant. De arbeidsmarkt is echter zeer grillig en voortdurend in beweging. Rockacademie heeft in haar visie op deze markt een aantal hoofdlijnen benoemd die gedurende langere tijd actueel blijven binnen deze markt en die verankert zijn in het curriculum.

De cursist die als professional in de popmuziek actief is heeft te maken met een mondiale context waarin muziek gemaakt en geconsumeerd wordt en waarbij technologie en online een zeer belangrijke context zijn. De arbeidsmarkt wordt kenmerkt zich door veel onzekerheden waarin hij/zij met een ondernemende attitude en als echte ondernemer zijn eigen weg in moet vinden.

Rockacademie heeft in basis het DIY (Do It Yourself) uitgangspunt overgenomen in haar onderwijs waarbij de deelnemer zo veel mogelijk kennis en vaardigheden leert over functies die uitgeoefend moeten worden door en in de directe omgeving van de muzikant.

De cursist kan kiezen rondom welke thema’s hij/zij haar bijscholingstraject zou willen vormgeven.

 • Online strategie en analyse
 • Structuur en werking van de industrie
 • Media en Entertainment Recht
 • Contractanalyse
 • De kunst van cultuur marketing
 • Fondsen en subsidies
 • Muziek en financiën
 • Artist Development
 • Fanbase management
 • DIY. Een eigen label beginnen.
 • Hoe krijgt ik mijn muziek op spotify en andere muziekdiensten
 • Afrekenmodellen voor poppodia en theaters.
 • Hoe zet ik een theatertournee op en begroot ik deze
 • Branding

Enkele thema’s uitgelicht.

Dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert is zeker geen gegeven in de muziek. Toch dromen musici van een performance op een groot podium of festival, echter de kennis hoe daar te komen ontbreekt. Vaak komt men niet verder dan het opsturen van een demo naar een programmeur. Er is een zeer divers landschap van podia in Nederland met ieder zijn eigen unieke financieringsstructuur, organisatie, publiek, verdienmodel en visie op talentontwikkeling. De cursist leert al deze facetten te herkennen en op basis daarvan een propositie te maken die aansluit bij het podium of festival. Ook leert de cursist zijn eigen muzikale ambities te plaatsen in een carrièrelijn en daarbij speelplekken te vinden die realistisch passen bij deze carrière fase. Een belangrijk onderdeel is ook het leren omgaan met de afrekenmodellen van poppodia, theaters en festival en op basis daarvan een onderbouwde prijsstelling te kunnen benoemen van het eigen muziekproduct. (Thema: podia en programmering)

De theaterwereld in Nederland heeft zijn eigen wetten en regels. Er zijn in Nederland meer dan 800 speelplekken die voor een theaterproductie geschikt zijn. In deze module wordt ingegaan op de spelers in het Nederlandse theaterlandschap, mechanismes van succes met enkele best practices , soorten voorstellingen , labels en doelgroepen. Ook wordt praktisch ingegaan op de theaterfaciliteiten, de productie rider, de begroting op basis van speellijst, techniek, repetities en out of pocket kosten en tijdsplanning. (Thema: bouwstenen van een succesvolle theatertournee)

De Rockacademie DIY visie maakt dat cursisten begeleid worden om met hun talenten aan muziekproducten te werken en om als ondernemer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen carrière. Om een goede visie op het eigen bedrijf en de markt te ontwikkelen krijgt de cursist de basisterminologie van NIMA-A aangereikt en moet hij deze toepassen om met zijn eigen ambities en vaardigheden PMC’s (product-markt combinatie) te ontwikkelen die aansluiten bij de markt en doelgroep. Dit vereist ook het onderzoek doen naar de potentiële klant, zijn profiel en naar zijn potentiële besteding. De terminologie van NIMA-A wordt wereldwijd gebruikt en vormt dan ook een theoretische basis die gebruikt gaat worden bij andere vakken en praktijkmodules. (Thema: De kunst van cultuurmarketing)

Binnen de muziek- en entertainment industrie zijn het auteursrecht en het nabuurrecht belangrijke pijlers onder hun business model. De cursist krijgt in het vak media- en entertainment recht kennis aangereikt over deze belangrijke thema’s. Enerzijds de juridische basis die verankerd ligt in de landelijke en mondiale wetgeving, anderzijds de CBO’s (Collectieve beheersorganisaties) die in Nederland voor rechthebbende incasseren en reparteren. De stelling dat de muziek- en entertainment industrie meer gaat over rechten dan over muziek wordt in dit vak onderbouwd en verder uiteengezet. Aan bod komen ook de verschillende contractvormen die je als DIY musicus en componist met regelmaat tegenkomt. Ook worden zaken als het ‘clearen’ van andermans copyright besproken en de gevaren van plagiaat. Tot slot krijgt de cursist uitleg over het Nederlandse rechtssysteem (publiek / privaat), de verschillende soorten rechtbanken en de procedure rondom een rechtsgang. (Thema: media en entertainmentrecht).

De ‘ouderwetse’ carrière van een ‘center stage artist’ werd vaak vormgegeven door de platenmaatschappij. Deze had scouts die in de humuslaag van jonge ambitieuze musici op zoek ging naar de ruw talent dat met goede begeleiding ontwikkeld kon worden tot een star artiest die vervolgens geëxploiteerd kon worden. De platenmaatschappij had de hele bedrijfskolom in huis van A&R (artist en repertoire), productie, legal, marketing, distributie, verkoop en administratie. Het proces waar getekende (onder contract staande) artiesten doorheen gingen wordt benoemd als Artist Development. Het was dus een ‘one stop shop’ model. Deze tijden liggen ver achter ons en veel functies die vroeger ‘in house’ waren kun je nu los inkopen als artiest. Dit biedt voor de DIY artiest veel kansen. Hoe groter de waarde die de DIY artiest zelf kan creëren hoe beter de exploitatiedeals met de industrie. De DIY artiest kan zichzelf als merk positioneren en het merk laden bij zijn fans en potentiële fans. (Vak: branding). De DIY artiest is zijn eigen A&R en begrijpt wat de minimale kwalificaties zijn voor content exploitatie. Hij analyseert carrières en beroepsproducten van succesvolle voorbeelden en analyseert het business netwerk rondom deze artiest. De DIY artiest stel een samenhangend repertoire samen en bepaald de sound die bij hem past en hem signatuur geeft en de DIY artiest stelt zijn muzikale ‘dreamteam’ samen van gedreven collega (sessie) musici, een producer en een studio. Ook denkt de DIY artiest al voor het maken van exploiteerbare content na over zijn business team en probeert hij hem bij het proces te betrekken. Tot slot heeft de DIY artiest een tijdspad gemaakt rondom de release van de content en de eventuele ondersteunende live shows. (Thema : artist development).

De online wereld is voor de hedendaagse professionele muzikant van vitaal belang. Deze wereld wordt echter gedreven door technologie en verandert snel. De DIY artiest maakt tijdens de opleiding al een start met fanbase management met als doel om een lange termijn relatie met zijn fans op te bouwen. Hij moet zijn eigen online profiel opbouwen, content beschikbaar maken, digitale tractie gaan creëren en daarvoor is up to date kennis van de mogelijkheden van de online wereld essentieel. De cursist krijgt van experts op een hands on manier inzicht in deze online wereld en leert hoe hij deze zo optimaal mogelijk in kan zetten ten behoeve van zijn eigen carrière en ambities. (Thema: online marketing en analyse)

Ook krijgt de cursist inzicht in de wereld van fondsen en subsidies. Muziek is een kunstdiscipline en het maken van muziek hoeft dan ook niet alleen te passen in de economische realiteit. De cursist krijgt inzicht in de wereld van de autonome kunsten en de wijze waarop de samenleving en de overheid aankijken tegen professionele kunstbeoefening. De cursist krijgt een introductie in de regelingen van het fonds podiumkunsten en uitleg over de BIS (Basis Infrastructuur). Daarna worden diverse andere landelijke fondsen benoemd waar regelmatig voor musici en/of componisten ondersteuning bijdragen beschikbaar zijn. Tot slot krijgt de cursist uitleg over de SoCu gelden die bij Nederlandse rechten CBO jaarlijks worden gereserveerd ten behoeve van het ondersteunen van makers. De DIY artiest is na de module in staat om zijn eigen artistieke ambities te formuleren, een project plan met bijbehorende begroting op te stellen, een marketing en communicatieplan op te stellen en een analyse te maken van de mogelijk beschikbare fondsen voor het project. (Thema: fondsen en subsidies)

De cursist moet over basis boekhoudingsvaardigheden in een internationale context beschikken waarin hij/zij een gezonde bedrijfsvoering kan realiseren, voldoen aan de fiscale en sociale wetgeving, risico’s kan inschatten en afdekken, een investering en cashflow analyse kan maken en inzicht heeft in zijn eigen financiële privé behoeftes. Essentieel hierbij zijn ook het voeren van een doordacht prijsbeleid, het managen van meerdere gelstromen met ieder hun eigen specifieke kenmerken en afhandelingen. (rechtengeld, royaltygeld, kostenvergoedingen, buitenlands optredens, privé gages en contante betalingen.) (Thema: boekhouding voor musici)

Visie op ontwikkeling van de cursist.

Het POP is de feitelijke verslaglegging van de diverse kenniscomponenten en vaardigheden waar de cursist in zijn 10 weken aan gewerkt heeft. Het uiteindelijke doel is om de duurzame verdiencapaciteit van de musicus te vergroten. Vaak wordt dit gerealiseerd door een combinatie van doelen zoals bijvoorbeeld:

 • Het ontwikkelen van een online strategie en het verbeteren van het online profiel.
 • Het aanscherpen van het palet aan product/markt combinatie waarbinnen met actief is.
 • Het kunnen doen van subsidie aanvragen
 • Het verbeteren van het rechten- en contract beheer rondom alle muziek activiteiten
 • Het creëren van beter te exploiteren content
 • Het vergroten en verbeteren van het netwerk
 • Het optimaliseren van de bedrijfsvoering rondom de artiest
 • Het beter kunnen functioneren in andere rollen rondom de muziek
 • Beter kunnen onderhandelen met collega actoren binnen het muzieknetwerk
 • De waarde van creatie beter begrijpen en kunnen exploiteren.

Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden  waaraan gewerkt kan worden binnen het POP.

Opzet

Iedere cursist:

 • krijgt een persoonlijk intake gesprek met een coach waarin de leerdoelen worden geformuleerd.
 • krijgt 8 weken lang elke zaterdag les van diverse docenten en professionals
 • krijgt een persoonlijke coach
 • werkt gedurende het traject aan opdrachten en zijn POP
 • krijgt een eind assessment met meerdere professionals en feedback op het POP.